Bobby Shmurda - ShmurdaGotCash

|

01 Bobby Shmurda - Intro
02 Bobby Shmurda - In My Bag
03 Bobby Shmurda - Gc To The Shmurda
04 Bobby Shmurda - On My Body
05 Bobby Shmurda - Sutphin To The 9
06 Bobby Shmurda - Gwualla
07 Bobby Shmurda - Run That Back
08 Bobby Shmurda - She F Bobby
09 Bobby Shmurda - The Jeffersons
10 Bobby Shmurda - Foreign Shit
11 Bobby Shmurda - From Time
12 Bobby Shmurda - Love That Girl
13 Bobby Shmurda - You Don't Know Me
14 Bobby Shmurda - Risk Takers

AttachmentSize
shmurdagotcash.torrent27.09 KB
How To DOWNLOAD